Artikel 1: Doelstelling

ORTHOPEDIE VAN PARYS hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten.

Via deze privacyverklaring wenst ORTHOPEDIE VAN PARYS haar klanten zo volledig mogelijk te informeren over de manier waarop de persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van klanten worden verwerkt en hoe u als klant controle kan uitoefenen op deze verwerking.

Deze privacyverklaring is opgesteld in uitvoering van de verordening (EU) 2016/679 van het  Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).

Artikel 2: Definities

Artikel 3: Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op de al dan niet geautomatiseerde verwerking van alle (medische) persoonsgegevens van en beheerd door ORTHOPEDIE VAN PARYS.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle medewerkers/personeelsleden die verbonden zijn aan ORTHOPEDIE VAN PARYS.

Onverminderd de wettelijke bepalingen verbindt ORTHOPEDIE VAN PARYS, elke medewerker/ personeelslid zich ertoe het medisch beroepsgeheim te eerbiedigen en de grootste discretie te bewaren met betrekking tot alle informatie die verzameld wordt, ongeacht of het al dan niet om strikt medische gegevens gaat.

Artikel 4: Doel van de verwerking

De registratie en de verwerking van de (medische) persoonsgegevens van de klanten hebben betrekking op :

In geen geval worden andere persoonsgegevens verwerkt dan deze noodzakelijk in het kader van bovenstaande doeleinden.

De (medische) persoonsgegevens worden niet gebruikt voor een uitsluitend geautomatiseerde verwerking of profilering.

Artikel 5: Aangewezen verantwoordelijkheden

ORTHOPEDIE VAN PARYS, met hoofdzetel te 8870 Izegem, Heibrugstraat 11, is Verwerkingsverantwoordelijke, en wordt vertegenwoordigd door de zaakvoerder Dimitri Van Parys.

Artikel 6: Interne verwerking van de klantenbestanden.

In ORTHOPEDIE VAN PARYS gebeurt de interne raadpleging en verwerking van (medische) persoonsgegevens door de volgende bewerkers, binnen het kader van de door hun uit te voeren taken en beperkt tot die gegevens die absoluut nodig zijn voor de uitvoering ervan:

Iedere bewerker van medische persoonsgegevens heeft de plicht om de persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig te verwerken en dient zich bovendien te houden aan het beroepsgeheim, de discretieplicht en aan de bepalingen van deze privacyverklaring.

De (medische) persoonsgegevens worden uitsluitend onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg verwerkt.

Artikel 7: Inzage door medewerkers in uw klantendossier binnen ORTHOPEDIE VAN PARYS

De medewerkers/personeelsleden werkzaam binnen ORTHOPEDIE VAN PARYS kunnen het klantendossier inkijken, enkel op voorwaarde dat ze direct betrokken zijn bij de opdracht voor de betrokken en zolang deze betrokkenheid duurt. De administratieve medewerkers hebben toegang tot een deel van uw dossier voor de administratieve verwerking. Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim en/of de discretieplicht.

Artikel 8: Externe verstrekking van gegevens uit klantenbestanden

Overeenkomstig artikel 9 van de AVG zijn volgende categorieën van personen of instanties gerechtigd tot het verkrijgen van gegevens uit klantenbestanden:

In geen geval worden (medische) persoonsgegevens gebruikt of doorgegeven voor direct marketing.

Artikel 9: Uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidssystemen

ORTHOPEDIE VAN PARYS heeft een samenwerkingsverband met TRIUS NV, Henry Fordlaan 18, 3600 Genk (BOGS software). Via dit platform worden (medische) persoonsgegevens, na toestemming van de klant, via een beveiligde verbinding gedeeld met de ziekenfondsen.

Artikel 10: Personen waarvan gegevens verwerkt worden

Conform de wet betreffende de rechten van de klant wordt van elke klant een zorgvuldig bijgehouden klantendossier opgemaakt.

Deze gegevens worden, door de daartoe bevoegde medewerker van ORTHOPEDIE VAN PARYS ingezameld bij de klant zelf, tenzij een andere inzamelingswijze noodzakelijk is in het kader van de verwerking of omdat de klant zelf niet in staat is om de gegevens te verschaffen.

Artikel 11: De aard van de verwerkte gegevens

 

Aard van de verwerkte gegevens Bron
Identificatiegegevens

  • Naam
  • Rijksregisternummer
  • De identificatiegegevens op het doktersvoorschrift
Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot de opdracht en facturatie

  • Lidmaatschap van het ziekenfonds
  • De identificatiegegevens op het doktersvoorschrift
Medische gegevens
  • De identificatiegegevens op het doktersvoorschrift

 

Artikel 12: Onderlinge verbanden, verbindingen en raadpleging

De persoonsgegevens bestaan deels elektronisch en deels op papier. Het betreft zowel administratieve gegevens, medische gegevens als financiële gegevens.

Artikel 13: Beveiligingsprocedure

Om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen worden alle nodige voorzieningen getroffen.

De nodige technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om verlies, aantasting of bewerking van de gegevens te vermijden, alsook om de onwettige of ongeoorloofde opvraging, kennisname, verstrekking of verspreiding van deze gegevens te voorkomen.

Artikel 14: Bewaartermijnen

ORTHOPEDIE VAN PARYS neemt de volgende bewaartermijnen in acht:

Vernietiging kan evenwel achterwege blijven indien:

Artikel 15: Verwijdering van gegevens

De (medische) persoonsgegevens kunnen uit de bestanden verwijderd worden in volgende gevallen:

Artikel 16: Rechten van de klant in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Recht op transparante informatie

Aan het onthaal  van de werkplaats van ORTHOPEDIE VAN PARYS ligt een exemplaar van deze privacyverklaring ter inzage.

Recht van inzage van de betrokkene

De klant die zijn identiteit bewijst, heeft het recht vanwege de verantwoordelijke voor de verwerking kennis te krijgen van:

De klant die zijn identiteit bewijst, heeft bovendien recht op een afschrift van zijn dossier.

Voor inzage en/of een afschrift van de (medische) persoonsgegevens dient de klant een verzoek in te dienen bij de zaakvoerder.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt het verzoek behandeld. Deze periode kan, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, met twee maanden worden verlengd.

Recht op rectificatie

Indien blijkt dat onjuiste, onvolledige of niet terzake dienende gegevens die op hem betrekking hebben verwerkt worden, heeft de klant het recht hiervan kosteloos verbetering te vragen. Hiertoe dient de klant een verzoek in te dienen bij de zaakvoerder. Gedurende de termijn nodig om de juistheid te controleren, kan de klant een beperking van de verwerking vragen eveneens door een verzoek in te dienen bij de zaakvoeder.

De verwerkingsverantwoordelijke zorgt dat iedere ontvanger van deze gegevens op de hoogte gebracht wordt van elke rectificatie van de persoonsgegevens.

Recht op verwijdering

Indien de klant meent dat zijn persoonsgegevens (bv. emailadres) niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of onrechtmatig worden verwerkt), dan kan hij verzoeken dat zijn persoonsgegevens definitief gewist worden, met uitzondering van medische persoonsgegevens.

Artikel 17: Vraag, opmerking of klacht?

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming kan de klant zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

Artikel 18: Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze privacyverklaring treedt in werking op 18/05/2018

ORTHOPEDIE VAN PARYS behoudt zich het recht voor om zijn Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.